Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszerről

Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszerről

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Jászszentandrás község Önkormányzatakamerás megfigyelést végez, ezáltal az Ön képmása tekintetében a Jászszentandrás község Önkormányzata adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelő:

A Jászszentandrás község Önkormányzata

5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94.,

jegyzo@jaszszentandras.hu,

https://www.jaszszentandras.hu

57/446-006

A kamerás megfigyelés célja:

az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések (csalások, visszaélések, egyéb bűncselekmények) észlelése, az elkövető tettenérése, illetve jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása. a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosításaa térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyeleta közterület- felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítésea lakosság, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, jogsértések visszaszorítása

A kamerás térfigyelő rendszer működésének időbeni korlátai:

 A térfigyelő rendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, működése kapcsán adatokat közvetlenül rögzít.

Az adatkezelés módja:

Elektronikus formában, automatizáltan történik.

A kamerás térfigyelő rendszer működésében résztvevő kamerák pontos helye:

-           a) GPS koordináták:47o33’11”N20o09’01”E

-           b) GPS koordináták:47o34’55”N20o10’25”E

-           c) GPS koordináták:47o34’57”N20o10’25”E

-           d) GPS koordináták:47o34’57”N20o10’26”E

-           e) GPS koordináták:47o34’46”N20o11’00”E

-           f) GPS koordináták: 47o34’53”N20o09’56”E

-           g) GPS koordináták:47o34’59”N20o10’24”E

-            h)GPS koordináták:  47o35’03”N20o10’24”E

-            i) GPS koordináták:47o35’30”N20o10’26”E

-            j) GPS koordináták:47o35’29”N20o10’38”E

vagy más módon azonosítása és a látószögek leírása

Az adatkezelésünk jogalapja:

Jászszentandrás község Önkormányzata fent meghatározott célokhoz fűződő jogos érdeke, illetve az ehhez kapcsolódóan a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.) 31.§ (1) bekezdésében, illetve a 1999. évi LXIII. törvény a közterület felügyeletről kapott törvényi felhatalmazása.

A kezelt adatok köre:

Közterületen a kamerák látóterében tartozódó személyek képmása, a közterületen tanúsított magatartásuk; továbbá esetlegesen a tevékenység során a személyhez köthető eszközökhatósági ellenőrzés során, esetlegesen személyazonosító okmányok is felvételre kerülhetnek.

A felvételek megőrzésének ideje:

 A rögzített képfelvétel (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor felhasználására, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését) az Szvtv. 31. § (4) bekezdésének megfelelően, illetve a 1999. évi LXIII. törvény 7. §-a alapján a felügyelő intézkedéséről készült felvételt 30 napa közbiztonsági-bűnmegelőzési kamera felvételéta rögzítést követő 8 nap elteltével megsemmisítésre kerül.

A felvételek megtekintésére jogosult:

Aközterület felügyelő; jogsértés gyanúja esetében eljárására jogosult szerv vagy hatóság, panasz, tiltakozás esetében a belső adatvédelmi tisztviselő; továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső szerv nevében eljáró személy. A felvételek informatikailag biztonságos rendszerben és fizikailag is elkülönített, csak a közterület felügyeletet ellátó által hozzáférhető, zárt helyiségben a Jászszentandrás község Önkormányzata épületében, kerülnek megőrzésre, azok harmadik fél számára kizárólag hatósági, bírósági megkeresés esetében kerülnek továbbításra.

Adatvédelmi tisztviselő:

A Jászszentandrás község Önkormányzata kamerás megfigyeléshez kapcsolódó, a NAIH által regisztrált Adtavédelmi tisztviselő elérhetőségei:

név: Hajdu Sándor

e-mail: dpo@maxentropia.hu

telefon: 36 20/9616624

 

Az Ön jogai a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban:

  A Jászszentandrás község Önkormányzata  elérhetőségein írásos tájékoztatást kérhet az Ön képmását tartalmazó felvételről (Elérhetőségeink: postai cím: 5136, Jászszentandrás Rákóczi út 94., elektronikus elérhetőség (e-mail cím): jegyzo@jaszszentandras.huhonlap cím: https://www.jaszszentandras.hu telefonszám: 57/446-006.Továbbá az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein. A Jászszentandrás község Önkormányzataa kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül megadja a kért tájékoztatást (az Ön erre irányuló kérelme esetén írásos formátumban). - A felvételek továbbítása esetében a felvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvet illetően helyesbítést kérhet, - Kérheti a felvétel törlését a rögzítéstől számított 60 nap elteltével, - Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését), akár a rögzítéstől számított 60 napon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges. Amennyiben a Jászszentandrás község Önkormányzata az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. - Tiltakozhat a felvétellel kapcsolatos adatkezelés ellen (a tiltakozás olyan nyilatkozat, melyben személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri). A Jászszentandrás község Önkormányzata a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. A tiltakozás, panasz elbírálásában belső adatvédelmi felelős működik közre.

Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek:

Ha Ön a Jászszentandrás község Önkormányzata az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmével, illetve tiltakozásával kapcsolatosan meghozott döntésével nem ért egyet; továbbá, ha a Jászszentandrás község Önkormányzata a fenti határidőket elmulasztja; akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulhat továbbá jogainak megsértése – így különösen a tájékoztatás megtagadása – esetén is. A per elbírálása a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható. Ön adatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Jászszentandrás község Önkormányzatánál vagy az adatvédelmi tisztviselőnél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.