Archívum

Pályázat bérlakás bérlőjének kiválasztására

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/2.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2

A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2021.évi lakbér mértéke: 412,- Ft/m2/hó

( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

     -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

A pályázat benyújtási határideje:   2021. február 26.  (péntek)

                                                      Községi Önkormányzat

                                                      Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                           Jászszentandrás

                                                                           Tel: 57/446-006

                                                                            18-as mellék           

***********************************************************************     

TÁJÉKOZTATÓ-Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásáról

Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

    Tel.: 57/446-006 ; penzugy@jaszszentandras.hu   

 

TÁJÉKOZTATÓ

Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásáról

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat.

Az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesíthetik.

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (pl. őstermelő) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon / www.jaszszentandras.hu /.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Jászszentandrás Község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Helyi iparűzési adó beszedési számla: 11745114-15409814-03540000

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától már nem nyújthatóak be.

 

Jászszentandrás, 2021.január 21.

***********************************************************************

 

Pályázat bérlakás bérlőjének kiválasztására

P Á L Y Á Z A T

Jászszentandrás Község Önkormányzata pályázatot hirdet a  Jászszentandrás, Rákóczi út 104/1.sz. alatti bérlakás bérlőjének kiválasztására.

Pályázók köre: önkormányzati feladat ellátását elősegítő szakemberek, versenyszférától elmaradó bérátlaggal rendelkező fiatal házasok, gyermekes családok letelepedési célú otthonteremtése, akiknek nincs tulajdonukban lakóingatlan.

Pályázat tárgyaként szereplő lakások hasznos alapterülete:     62  m2                             

A  lakás  az elbírálást követően  azonnal  igénybe vehető.

A lakás maximum 5 évre igényelhető: 2020.évi lakbér mértéke: 412,- Ft/m2/hó

( minden év január 1-től a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs ráta mértékével emelve.)

A pályázat tartalma:

 • kérelem részletes indokolással
 • beköltözők személyi adatai  (név, születési hely,idő, anyja neve,lakcím, tartózkodási hely címe, jogcíme)
 • a benyújtást megelőző egy évi jövedelem igazolása
 • nyilatkozat ingatlan tulajdonról
 • házasság, élettársi kapcsolat igazolása
 • lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, amennyiben van

     -    nyilatkozat letéti díj megfizetéséről

A pályázat benyújtási határideje:   2021. január 22.  (péntek)

                                                      Községi Önkormányzat

                                                      Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

A pályázat benyújtásának és a lakások birtokbavételének feltétele: 2 havi bérleti díj összegének megfelelő letéti díj megfizetése.

A pályázatokat Jászszentandrás  Község Önkormányzat Pénzügyi  Bizottsága bírálja el a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló  10/2004 (IV.30.)  számú rendeletben foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata alapján.

A  pályázattal kapcsolatban további információ:   Községi Önkormányzat

                                                                           Jászszentandrás

                                                                           Tel: 57/446-006

                                                                            18-as mellék

************************************************************************

Tájékoztató- gépjárműadóval kapcsolatos változásokról

Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal

5136 Jászszentandrás Rákóczi út 94.

Tel.: 57/446-006, 70/369-5698     e-mail.: penzugy@jaszszentandras.hu

Tisztelt Gépjárműtulajdonos/Adózó!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázisa.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.

Önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjárművek üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

A 2021. január 1-jét követően keletkező új adómentességek, adókedvezmények iránti kérelmeket az állami adó- és vámhatósághoz kell benyújtani.

GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Felhívjuk azoknak az adózóknak a figyelmét, akik gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, hogy a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. 

A Jászszentandrás Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla száma:

11745114-15409814-08970000

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságunkhoz lehet fordulni.

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ - -  Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ - -  Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségről

Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény, telek tulajdonosa továbbá az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló 6 /2016. (IX.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 1.- 2. §-a rendelkezik a magánszemélyek kommunális adójáról.

Az ÖR.  2. §  alapján az adó éves mértéke:

(1) Jászszentandráson életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 5000 Ft/év

(2) Jászszentandráson nem életvitelszerűen lakó adózó esetén az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 10000 Ft/év

Mentes a magánszemély kommunális adója alól az Ör. 1. § b. [6] pontjában meghatározottak alapján :

b) kérelemre egy adótárgy után az az adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, és a lakásban életvitelszerűen egyedül, vagy kizárólag 70 éven felüli magánszeméllyel lakik, és nyilatkozata  alapján érvényes eltartási szerződéssel nem rendelkeznek.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik a magánszemély kommunális adóalanyának minősülnek.

Fontos, hogy az adatbejelentést helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.

Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év január 15-ig kell a bevallást benyújtani.

 (Például, ha valaki lakást, családi házat, telket vásárolt 2020. november 20-án, akkor
2021. január 15-ig kell a nyomtatványt kitölteni és benyújtani a lakás fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.)

A nyomtatvány letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy kérhető az önkormányzatnál :

https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Maganszem_komm_ado_2021.pdf

Több tulajdonos esetén szükséges a megállapodás nyomtatvány is, mely letölthető az alábbi linkre kattintva:

https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Megallapodas_nyomtatvany_2021.pdf

Nyilatkozat magánszemélyek kommunális adója mentességhez ide kattintva (szükséges hozzá a magánszem.kommunális adója adatbejelentő nyomtatvány is!)

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÓ  -  Építményadó (üdülő utáni) adatbejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ  -  Építményadó adatbejelentési kötelezettségről

   ( amennyiben az építmény típusa üdülő)

Jászszentandrás település tekintetében az építményadó alanya az, akinek tulajdonában üdülő megnevezésű ingatlan van .

Az adó mértéke  Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló (6/2016. IX.12.) számú rendeletének 10. §-a szerint: 500 Ft/m2.

Az adókötelezettség (üdülők esetében) keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év január 15-ig kell a bevallást benyújtani.

Ahhoz az önkormányzathoz kell az adatbejelentést benyújtani, amelyiknek a területén az adóköteles üdülő található.

(Például, ha valaki üdülőt vásárolt 2020. november 20-án, akkor 2021. január 15-ig kell a nyomtatványt kitölteni és benyújtani a lakás fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz.)

A nyomtatvány letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy kérhető az önkormányzatnál :

https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Epitmenyado_bevallas_2021.pdf

Több tulajdonos esetén szükséges a megállapodás nyomtatvány is, mely letölthető az alábbi linkre kattintva:

https://jaszszentandras.hu/etc/nyomtatvany/Megallapodas_nyomtatvany_2021.pdf

************************************************************************

TÁJÉKOZTATÁS-iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségről

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően ( 2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kérjük legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

**************************************************************************

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2021. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely alakosoknak ingyenes.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:

SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

 • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
 • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
 • Fém különféle háztartási fém-hulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A műanyag- és fémhulladékoknál egyaránt fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a gyűjtőzsákba. „Tapossa Laposra!”

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el.

A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető.

KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya) a sárga zsákba, mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

Tilos a zsákba kevert települési hulladékot rakni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, konyhai hulladék. (kivétel ételmaradék) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák méretét.

A szelektív zsák a lakosság részére ingyenes, szállításonként max. 4-4 darab cserezsák kerül elhelyezésre az ingatlannál.

JÁSZSZENTANDRÁS 2021.

Hulladék típusa

Január

Február

Március

Zöld zsákos

 

05. és 19.

SZÜNETEL

16.

Sárga zsákos

 

06. és 20.

02. és 16.

03. és 17.

A Regio-Kom Nonprofit Kft. ünnepek körüli nyitva tartása: (Hulladéklerakó 5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2)

 2020. december 12.   (szombat):      ZÁRVA

                        2020. december 24.   (csütörtök):    ZÁRVA

                        2020. december 25.   (péntek):        ZÁRVA                    

                        2020. december 28.   (hétfő):           8 h – 16 h

                        2020. december 29.   (kedd):           8 h – 16 h

                        2020. december 30.   (szerda):         8 h – 16 h

                        2020. december 31.   (csütörtök):    8 h – 16 h

                        2021. január 01.        (péntek):        ZÁRVA

                        Nyitás:         2021. január 04.        (hétfő)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Regio-Kom Nonprofit Kft.

*********************************************************************

FELHÍVÁS-zöld zsákos hulladékszállítás!!!

FELHÍVÁS

Jászszentandrás településén 2020.12.07-én (Hétfőn) a háztól történő zöld zsákos hulladékszállítás a Regio-Kom Nonprofit Kft. folytatja az idén utolsó alkalommal az Jászszentandrás Községi Önkormányzat jóvoltából.

Az utolsó alkalommal már cserezsákot nem tudunk biztosítani,

viszont mindenfajta zsákban lévő zöld hulladék mennyiségi korlátozás nélkül elszállításra kerül.

Tisztelettel kérjük, önöktől a helyi lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását.

 

 

Kormányablak busz 2020.11.12.

Sajnálattal értesítünk minden érintettet, hogy a Mobilizált Kormányablak (Kormányablak busz) szolgáltatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal bizonytalan időre felfüggeszti!

 

Lakossági tájékoztató szociális tüzelőanyag igényléséről!

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 15/2020. (X.30.) számú önkormányzati rendelete értelmében szociális tüzelőanyag (barnakőszén) igénylehető annak, aki rendeletben leírtaknak megfelel.

Barnakőszenet igényelhet:

a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700,- Ft)

b)  egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft)

c.) a háztartásban 70 év feletti nyugdíjas él és a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft)

Támogatásra a széntüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező jogosult.

A vissza nem térítendő támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2020. november 16-től 2020. december 15-ig!

A támogatás iránti igényt kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét:

Munkaviszonyban állóknál: munkáltatói igazolás

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál: a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiküldött értesítő (zöldrácsos papír) és nyugdíjszelvény

Gyermektartásdíjról nyilatkozat

Családban élő 16 év feletti gyermekeknél a tanulói, hallgatói jogviszonyról az iskola igazolása

Munkaügyi szerv, járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátásról határozat

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

 

Kérelemnyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban vagy letölthető az alábbi linkre kattintva: Tüzifa igénylőlap

Jászszentandrás, 2020. november 09.

 

Oldalak